Schnellsuche:

Brockhaus Konversationslexikon

Autorenkollektiv, F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896

0553b

Register zur Karte 'Amsterdam'.

Straßen, Gräben, Dämme u. s. w.

Achtergracht. E 3. Albert Oiypstraat. D 5. Amstel, ßinuen-. D 3. 4. —, Buiteu-, E 4. 5. Amsteldijk. E 4. Amstelstraat. D 3. Anjeliersstraat. B 2. 3.

Anthoniedijk. St. F 1. -'. Authonies Breestraat, St. D 3.

Badlaan. E 3.

Bareudszquai. B 1.

Barendszstraat. B 1. Beer en st i aat, C 3. 4. Beltweg. B 2. Bikkersgracht. B 1. Bikkersstraat. B 1. Bilderdijkkade, B 4. 5. Biiderdijkstraat. B 4. 5. fiiimenkant. 1> 2. Bloeingracht. B 3. Bioemstraat. B 3. Boerhavestraat. E 4. Boomstraat. B 2.

Brouwersgracht. B. C 2. Brpuwersstraat. C 2. Ceintuuriaan. J>. E 5. Commelinstraat. F 2. 3. Conradstraat. E. F 1. 2.

Cruiquiusstraat. F 2. Cruiquiuswog. p 1. 2.

Czaar Feterstraat. E. F 1. 2. Da Costakade. B 4. 5. Da Costastraat. B 4. Daiurak. C 2. —, Gedempte. C 2. 3. Damstraat. C 3. Daniel Stalpertstraat. D 5. Dapperstraat. F 2. 3. Deii Texstraat. D 5. De Ruyterquai. C. I> 1. De Wittenkade. A. B 2. De Wittenstraat. B 2. Dijksgracht. D. £ 1. Dijkstraat. D 2. 3. Doeienstraat. D 3. Doklaangracht. £ 2. Dommerstraat. B 2. Doinselaarstraat. F 3. Egelantiersg rächt. B 3. Egelantiersstraat. B 3. Eiiandsgracht. B 1. 2.

Elandsgracht, Gedempte. B. C 4. Elandsstraat. B. U 4.

Ferdinand Bolstraat. D 5. Franschelaan. E 3. Frans Halsstraat. D 5. Gaigenstraat. B 1. GOlderschekade. D 2. Gerard Doustraat. D 5. Goudsbloemstraat. B 2.

Govert Flinckstraat. D. £ 4. 5. GroeneburgwaL D 3. Haarlemmerdijk. B 2.

Haarlemmerhout. B 2. Haarlemmerstraat. B. C 2. Haarlemmerweg. A. B 2. Handboogstraat. C 3. 4. * Handelsquai. B 1. —f östlicher. D. E 1. Hartenstraat, C 3. Heeren Bracht. C. D 2. 3. 4. —, Nieuwe. D 3. Heerenstraat. U 2. Heüigeweg. C 3. 4. Helmersstraat, 1. B. C 5 —t 2. B C 5. —, 3« C* 4. 5,

Hemonielaan. D. E 4. 5. Hemoniestraat. E 4. 5. Hooftstraat. C 5. •Hoogstrnat. D 3. Hoogte van den Kadijk. E 2. üoutkoopersburgwal. D 3. Houtniankade. B 1. Houtmanstraat. B 1. Houtstraat. D 3, Huidükoperstraat. D 4. Huidenstraat. C 4. Ijgracht. D 2. Jacob van Campeüstraat. D 5.

------Leimepkade. B. C 4. 5.

------Lennepstraat. B 4. 5.

Jaiisstraat, St. C 3,

Jan Steenstraat. D. E 4. 5,

Jan van der Heydenstraat. D. E 4. 5

Joden Breestraat. D 3.

Joden Houttuineii. D 3.

Kalverstraat. C 3. Katteiiburgergracht. E 1. 2.

KattenburgerstraAt, Grofse. E 1. 2 —, Kleine. E 1. 2. Kattensloot. A. B 2. 3. Keizersgracht. C. D 2. 3. 4. —, Nieuwe. D. E 3. Kerklaan. B 2. 3. Kerkpad. B 4. Kerkstraat. C. D 4. —, Nieuwe. D. E 3.

Kinkerstraat. B 4. 5. Kloveiiiersburgwal. D 3.

Kolkstraat. C 2. Langte ran den Kadijk. E 2. Laug&straat. C 2. Lauriergracht. B C 3. 4. Laurierstraat. B. C 3. 4. Leidsche Dwarsstraat, Körte. C4. 5

-------f Lange. C 4.

Leidschegracht. C 4. Leidschfcstrjiat. C 4. Leliegracht. B. C 3. Leliestraat, Nieuwe. B 3. Le Mairegracht. A, B 1. Le Mairestraat B 2. Lepellaan. £ 3.

Lijnbaansgracht. B. C. D 2. 3. 4, 5. Lindengracht. B 2.

Lindeustraat. B 2. Liunaeusstraat. F 3. Looijersgracht. C 4. Looijersstraat. C 4. —, Nieuwe. D 4. Loozingskanaal. F 2. Markeusgracht. D 2. 3. Marnixkade. B 2. 3. Marnixstraat. B. C 2. 3. 4. Mauritskade. E. F 2. 3. Middenlaan. E 3. Muidergracht. £ 3. Muiderstraat. D 3. Nassaukade. B 2. 3. Nes. C 3.

Nicolas Witsenkade. D 4. 5. Nieuwendijk. C 2. 3. Nieuwevaart. E 2. Nieuwstraat. C 2.

Noorderstraat. D 4. Oelgeiispad. E 4.

Oldenbarneveldestraat. B 3. Oostenburgergracht. E. F 1. 2. Oostenburger Middenstraat, E 2. Oranjestraat. B 2. Oudeschans. D 2. 3. Oudewaal. D 2.

Overtopmschevaart. B. C 5. Pakbuizen van het Entrepot. E 2. Palmgracht. B 2. Palrastraat. B 2. Parklaan. D. E 3. Parkstraat, 1. E. F 3. 4.

Parkstraat, 2, E. F 3. 4 —, 3. E. F 3. 4.

Passeerdergracht. C 4.

Passeerderstraat. C 4.

PLeter Nieuwlandstra&t. F 2, 3.

Planciusstraat, B 1. Kulanen straat. A 1.

Pontanusstraat. F 2. Potgieterstraat. B 4. 5. Prius Eiiaudsgracht. B 1. Prinsengracht. B. C. D 2. 3. 4. —, Nieuwe. D. E 3. 4. Prinsenstraat. B. C 2. Prins Hendrikquai. C. D 2. " Quellynstraat. D 5. Raaingracht. D 3. Raamstraat. C 4. Rapenburg. I> 2. Rapenburgergracht. E 2. Rapeuburgerstraat. D 2. 3. Rapenburgwal. D 2, Reaiengracht. B 1. Reestraat. C 3. Reguliers Breestraat. D 3. 4. — Dwarsstraat. C. D 4. Reguliersgracht. D 4. Keinwardtstraat. F 2. 3. Ridderstraat. D 2. Roeterstraat. E 3. Koggeveeustraat. A. B l* Rokin. C 3.

Rozengracht, Gedempte. B 3. 4. Rozenstraat. B 3 4. Runstraat. C 4. Ruysdaeikade. D 5. Saeiiredumstraat. D 5. Sarphatistraat. D. E 3. 4. S'Gravesandestraat. E 3. SingeL C. D. E 2. 3. 4. Singelgiacht. B. C. D 4. 5. Spaarndammerdijk. A 1. Spaarndammerstraat. A. B 1. —, 2. A 1. Spiegelgracht. C 4. 5. Spiegelstraat. C 4. Spuistraat. C 2. 3. Staalstraat. D 3.

Stadhouderskade. C. D 5. Swelinckstraat. D. E 5. Tasmanstraat. A. B 1. Toliensstraat. B 5. Tuineii Droogbak. B. C 2. Tuinstra tt. B 3.

Uileiiburgerstraat. D 2. 3. Uilenburgwal. D 2. 3. Utrechtsehe Dwarsstraat. D 4. Utrechtschestraat. D 4.

Valkeiiburgerstraat. D 2. 3. Valkeiiierstraat. E 3.

Van Baerlestraat. C 5.

Van Beuningenstraat. A. B 2.

Van der Heiststraat. D 5.

---------f Verlengde. D 5.

Van Hogendorpstraat. A 2. Van Noordtgracht. A. B 1. Van Wouwstraat. D. E 5. Viehquai. C 1.

Vierwindenstraat. B 1. Vijzelgracht. D 4. 5. Vijzelstraat. D 4. Vinkenstraat. B 2. Visserstraat. C 5. Vlamingstraat. F 2. Voudelstraat. C 5. —, Verleiigde. C 5. Von S w in den st r aat. F 2. 3. Von Zesenstraat. F 2. 3. Voorburgwalf Gedempte Nieuwe

zijds-. C 2. 3. —, Oudezijds-. C 2. 3. Vussiusstraat. C 5. Waals Eiiaudsgracht. D 2.

**r

Wagenaarstraat. F 2. 3. Warmoesstraat. C 2. 3. Weesperstraat. D. E 3. Weesperzijde. E 4. Westerdokquai. B. C 1. 2.

Westerdokstraat. B, C 2.

Westerrtraat. B 2. 3.

W^terlng Dwarsstraat, 1. C. D 4.

-------» 2. C. D 4. 5.

—, Oude, Do.

— Schans. C. I> 4. 5. Wijttenbachstraat. F 3.

Willemsstraat. B 2. Wittenburgergracht. E 1. 2. Wittenburgerstraat, Grofse. E 1. 2.

—. Kleine. E 2. Wolvenstraat, C 3.

Z tanstraat. A. B 1.

Zandstraat. D 3.

Zeödijk. C. D 2. Zoutkeetsgracht. B 1. Zwammerdamstraat. E 4 Zwanenburgwal. D 3.

Plätze und öffentliche

Anlagen.

Barendszplein. B 1. Dam. C 3. Erwtemarkt. D 3. Frederiksplein, D 4. Fredrik Hendrikplein. B 3. Fischmarkt. D 2. Haarlemmerplein. B 2. Heeremnarkt. C 2 (35). Jonaa Daniel Meijerpleiiu D 3. Kattenburgerpleiu. E 2. Koningsplein. C 4. Leidschebosch. C 5. Leidscheplein. C 4. Marinierspleiu. E 1. Markt. B 4.

Mnrnixpleiiu B 3. Nassauplein. B 2.

Nieuwemarkt. D 2. 3. Noordermarkt. B 2. Ooaterpark. F 3.

Plantage. E 3. Rembrandtplein. D 3. 4. Sarphatipark. D. E 5. Sophiaplein. C. D 3. 4. Spaarudaminerplein. A 1.

Spielplein. D 5. Spul. C 3.

Thorbeckeplein. D 4. Vondelpark. C 5.

Waterlooplein. D 3. Weesperplein. E 4.

Westermarkt. B. C 3. Westerpark. A, B 2.

Kirchen.

Altekirche. C 2. Amstelkirche. D 4 (42). Anna, Heiig, (kath.). D 2 (70). Autouius vonPadua, Heiig, (kath.).

D 3 (61).

Augustinus, Heiig, (kath.). D3 (62). Bonifacius, Heiig, (kath.). F 3 (77). Dominicas, Heiig, (kath.) C2 (70). Eilandskirche. B l (43).

Englische Episkopalkirche. D 3 (51).

— Presbyterkirche. C 3 (52).

Evangelisch-lutherische Kirche,

Alte. C 4 (53).

---------, Hergestellte. D 3 (35).

-----------f Neue. C 2 (5t).

Franciscus von Assisit Heiig.

(kath.). C 3 (64).

— Xaverius, Hoilg. {kath.}. C 4

(72).

Freie Gemeinde. C 5 (37). Herz Jesu (kath.). C 5 (75). Iguatius, Heiig, (kath.). B. C 2

(65).

Jansenistenkirchen. C 2. D 3 (73). Joseph, Heiig, (kath.). C 3 (66). Katharina, Heil?, (kath.). C 4 (63). Kupelkirche. C 5. Maria Magdaleua, Heiig, (kath.).

B l (74).

Meniionitenkirche. C 4 (56). Xeuekirche. C 3. Nieuwe Zijdskirche. 0 3 (44). Nikolaus, Heiig, (kath.). C 2 (67). Nikolaus und Barbara, Heiig.

(kath.). B 4 (76). Noorderkirche. B 2 (45). Oosterkirche. E 2 (46). Oude Zijdskirche. C 2 (47a). Petrus und Paulus, Heiig, (kath.)

C 3 (70).

Reformierte Kirche, Alte. D 4 (.5.9).

Reformierte Kirchen, Christlich-,

B 3. B 4. C 4. D 2. D 5. E 2. E.

F2 (5$).

Remonstrantenkirche. C 2 (57). Schottische Kirche. D 3 (60). Süderkirche. D 3 (48). Synagoge, Deutsche. D 3. D 3 (39). —, Portugiesische. D 3 (40). Thomas von Aquiiio, Heiig, (kath.).

C S (70a). Unserer lieben Frau (kath.). C 3

(68),

Unserer lieben Frau unbefleckte

Empfängnis (kath.) C 2 (69). Wallonische Kirche. Alte. D 3 (49).

------, Neue. D 4 (50).

Westerkirche. C 3 (47). Willebrordus, Heiig, (kath.). D 4.

E 5 (71).

Friedhöfe.

Ostfriedhof. E. F 3. Westlriedhof. B 1.

Öffentliche Gebäude

u. s. w.

Akademie der bildenden Künste,

Reichs-. D 5 <5).

— der Wissenschaften. D 3 (7). Altefrauenhaus, Diakonie-. D 3

<*•*).

—. kath. E 3 (14). Amstelhötel. E 4 (2$). Authouieswage, St. D 2 (26). Aquarium. E 3, Armenhaus. E 3 (30). Arsenal. D 3 (W). Arti et Amicitiae. C 3. Bad. C 3. £ 4.

Bahnbot Central-. C 2.

—. Güter-. F 1.

—, Haupt-. E 4.

Bank, Niederländische. C. D 3 (18).

Begbinenhof. C 3 (38).

Bibliothek (der Universität) C 4

(2).

Blindeninstitut. C 5. D 5 (8). Börse, Alte. C 3.

—t Neue. C 2.

Botanischer Garten. D 3

Casiuo. D 3 (31)

Chemisches Laboratorium. E 3 (7).

Circus Carr«. D 4 (29).

Diamantschieiferei. I> 3 (36).

Dock, Entrepot-. E 2.

—f Königinnen-. D. E 1.

—t östliches. D 2.

—, Reichsmarine-. D. E 1. 2.

—, Westliches. B 1.

Entrepot. D 2 (32). Felix Meritis. C 4.

Galerie. D 4. Gaswerk. A 2. Gefängnis. C 5. Gericht. C 4.

Geschützwerfte der Marine. E 1. Gymnasium. C 5 (7a). Hafen» Holz-. A. B 1.

Handelsschule. C 2. 3. Hospital. E 3.

Huiszittenhuis. B. C 3 (25). Industrieschule für die weibliche

Jugend. C 5. E 3 (6). Kaserne, Kavallerie*. E 3.

— Orauje Nassau. E. F 2. Krankenhaus. C. D 3.

—, Wilhehniiia-. B 5. Lesemuseum. C 3 (21). Marinemagazin. D. E 2. Maschinenhaus, Hafen-, F 1. Maschinisteuschule. E 3 (23).

Mastbok. D 1. Montalbaanturtn. D 2 (27).

Museum Fodor. D 4.

—, Reichs-. C. D 5.

Nut van 't algemeen. D 3 (19).

Oudheidkundig Genootschup. C 3

(20).

Palais, C 3. Paleis for Volksvlijt. D 4.

Panoptikum. D 3 (-74). Panorama. E 3 (24) Physikalisches Laboratorium.

E 3 (4). ^

Post und Telegraph. C 3 (22).

Rathaus. C 3. Rennbahn. C. D 5. Schlachthof. F 1. Schleusen: Hoogesluis. D. E 4.

— Wilheim III-Siuis. C. D 1. Schreijerstoren. D 2. Schwimmbad. B. C 1. D 1. Seefahrtsschule. D 2. Seemannshaus. E 2. Siechenhaus, Bürger-. F 3. Stift, St. Elisabeth-. E. F 3. —, St. Joseph«. D 5 (15). Theater, Frascati . E 3.

—f Grand-. D 3 (17). —t Park-. D. E 2. 3. —, Stadt-. C 4. Theaterschule. B 3. 4 (16). Thove : Muiderpoort. JE 3.

— Willemspoort. B 2. Tolhuis (Irrenanstalt). C 1.

Trippenhaus. D 3 (7). Universität. D 3 (i). Viehhof. C 1. Viehmarkt. F 1. Waisenhaus, Bürger«. C 3 (9).

—, Diakonie-. C 5. D 3 (10). —, Kath. B 4 (11).

—. Luth. E 3 (12). Werft, Reichs-, E 1. 2. Zeemannshop. C 3 (41). Zoologischer Garten. E 3.